pad可以做学习机用吗

优质回答与知识(10)

等于你不买电脑买显示屏问我们能不能玩一样

2020-08-29 16:47:20

装不了~学习软件都是学习机自带的。放到哪里都用不了。

2020-08-29 20:32:14

WolframAlpha画函数图像很厉害。

2020-08-29 21:54:11

看你是不是想认真学习,。。

2020-08-29 21:34:10

可以,但是没有笔记本电脑方便。你可以买一个无线键盘和鼠标

2020-08-29 21:57:41

可以,我现在就在用,,

2020-08-29 21:10:26

如果你家里可以上网的话,完全可以当学习机使用

2020-08-29 21:26:58

可以,电脑是万能地

2020-08-29 21:58:47

可以,电脑可以干很多事

2020-08-29 20:37:15

可以,看你如何利用

2020-08-29 21:24:50

相关问题